Board Members

As of June 30, 2022:

Chairman

Giichi Shirakawa, Sompo Japan Insurance

Vice Chairmen

Keisuke Niiro, Aioi Nissay Dowa Insurance
James Nash, AIG General Insurance

Directors

Atsuko Yasuda, ipet Insurance
Minako Saeki, AXA General Insurance
Shingo Noda, Anicom Insurance
Shigeo Kuwabara, E. design Insurance
Narimoto Kusuhara, H.S. Insurance
Masaaki Igarashi, SBI Insurance
Takaaki Yamada, au Insurance
Tomoya Sakaguchi, Capital Insurance
Hironori Ishitoya, Kyoei F & M
Yoshihiko Komatsu, Sakura Insurance
Kazuhiko Kaneko, JI Ac. & F
Takeshi Nakamura, SECOM General Insurance
Shiro Sato, SAISON A & F
Norikazu Hirota, Zenkankyo Reiwa Insurance
Atsuo Niwa, Sony Assurance
Tatsuki Yogi, Daido F & M
Shinichi Hirose, Tokio Marine & Nichido
Shin Oriyama, Nisshin F & M
Masao Mikame, Pet & Family Insurance
Shinichiro Funabiki, Mitsui Sumitomo Insurance
Takayuki Kawamura, Mitsui Direct General Insurance
Akio Sakai, Meiji Yasuda General Insurance
Yusuke Otsuka, Rakuten General Insurance
Shoji Sugimoto, Rescue Insurance

  1. Directors above are the representatives of member companies elected at the General Meeting.

(Abbreviations)

F & M: Fire and Marine
A & F: Automobile and Fire
Ac. & F: Accident and Fire

Vice Chairman

Tsuguhiko Hoshino, Association

Executive Director

Hisakazu Oochi, Association

Managing Directors

Jinichi Sakamoto, Association
Takashi Izuhara, Association

Director

Tomohiro Udagawa, Association
Takamasa Moriwaki, Association

Audit & Supervisory Board Members

Masaaki Matsunaga, Toa Re.
Shoji Ito, Japan Earthquake Re.
Keiko Kobue, Attorney

Standing Audit & Supervisory Board Member

Noboru Yamagata, Association

Search